Borjádi Sportegyesület - sportfejlesztési program

Közzététel dátuma: Dec 18, 2017 10:51:42 AM

A Magyar Labdarúgó Szövetség jóváhagyta a sportfejlesztési programra irányuló kérelmünket.

"A Magyar Labdarúgó Szövetség (a továbbiakban: MLSZ) a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a

továbbiakban: Ket.) 71. §-ának (1) bekezdése, a sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Stv.) 22. § (2) bekezdésének fa) pontja, a társasági adóról és az

osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao. tv.) 22/C. §-a, valamint a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról,

felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011 (VI.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban:

Kormányrendelet) 4. §-ának (5) bekezdése alapján meghozta a következő határozatot."

A határozat és a kérelem letölthető itt: