Borjádi zártkerti utak fejlesztése

Közzététel dátuma: Oct 12, 2020 8:46:37 AM

I. A megvalósított tevékenységek ismertetése:

A projekt két tevékenységből tevődött össze:

1. A fejlesztés egyik célja a Felhívás 10.1 pontja szerinti külterületen elhelyezkedő

zártkertek, kiskertek megközelítését szolgáló, külterületi kapcsolódó út, valamint az

útszakaszhoz tartozó, csapadékvíz elvezetését biztosító nyílt árok karbantartása volt, amely

természetbe illő, környezetbarát, helyi alapanyagok felhasználásával történt.

A fejlesztés tárgya a Felhívás 10.1 pontja szerinti Borjád község szilárd burkolatú

közúthálózatának folytatásaként csatlakozó mezőgazdasági szántóföldi gyűjtőút

felújításának kivitelezése volt. Az érintett terület a földútként nyilvántartott 1268/8,

1268/4, 1268/3 és 90 hrsz. zártkerti földutak. A 1268/4 hrsz. teremt kapcsolatot a szilárd

burkolatú 5701 sz. közúttal, amely a belterülethez vezet.

Az érintett út nagy része a folyamatos karbantartás következtében megállapodott

süllyedésű kövezéssel rendelkezett. Szakaszonként a kevésbé stabil agyagszerkezetű talajra

stabilitást javító kövezés került, felülete nem volt egyenletes, a rendezetlen padkák miatt

kialakuló vízátfolyások, felázások miatt.

Egyes szakaszokon szintén a rendezetlen padkák miatt az agyagos talaj felázott,

csapadékos időszakokban iszappal elöntött szakasz, a meglévő földút jelenlegi állapotában

csak időszakosan tette lehetővé a területen található zártkerti ingatlanok

megközelíthetőségét.

A tervezés során vonatkozó előírásokban, kiemelten a „Mezőgazdasági utak tervezési

előírásai” (KTSZ kiegészítése) eUT 03-01-13 számú tervezési útmutatóban foglaltakat

betartottuk.

A tervezési alapadatok szerint a tervezési sebesség 30 km/h volt, az út besorolása szerint

mezőgazdasági szántóföldi gyűjtőút.

A tervezés során figyelembe vettük a birtok- és táblahatárokat, a vízelvezetési-,

vízrendezési- és fenntartási szempontokat.

A tervezett út szélessége nem változott, szélessége 2,8 m, a rendelkezésre álló terület a

nyomvonalon szűkítést nem tett szükségessé.

A stabil kövezett alappal rendelkező szakaszokon a felszínre került földréteg leszedését,

majd a kövezés egyengetését, az esetleges kimosódások feltöltését és a pályaszerkezet 10

cm-rel történő megemelését végeztük. A kevésbé stabil, felázott szakaszok között a laza

humuszos termőréteget el kellett távolítani majd tükörkészítés után 25 cm M56 jelű

mechanikai stabilizációs alapréteg került kialakításra. A teljes utat egyengetés után

tömöríteni kellett, az út felülete zárást nem kapott, nem volt tervezve.

A felszíni vizek meglévő árkokban tartása érdekében 0,5-0,5 m széles padkát kellett

kialakítani mindkét oldalon.

Azon szakaszokon, ahol a vízelvezetés nem biztosított, 0,6 m széles és 0,5 m mély

vízelvezető szikkasztó került kialakításra az útpálya védelme érdekében.

A munkák befejezéseként a rézsűk rendezése és füvesítése, a humusz visszaterítése volt az

elvégzendő feladat.

Teljesített vállalásaink:

- az út felújítása helyi alapanyagok felhasználásával (kő), környezetbarát módon,

természetbe illően történt;

- az út felújításához használtunk építési-bontási hulladékot feldolgozó művekből

származó tisztított, osztályozott ásványi termékeket (betontörmelék);

- a mezőgazdasági út felújításával érintett zártkerti ingatlanok száma 118 db;

- a felújítással összefüggő munkafolyamatok közfoglalkoztatottak bevonásával

valósulnak meg.

2. A másik célkitűzésünk a Felhívás 10.5 pontja szerinti területrendezés, gyümölcsfa

telepítése volt. A területrendezés az út mellett levő, 106 hrsz-ú területen bozót- és

cserjeirtás, gyepnyesés, füvesítés munkákat foglalta magába. A gyümölcsös telepítése is itt

történik, tájfajta gyümölcsfák telepítésével, a konténeres csemeték karózott, gégecsővel

ellátott, műtrágyázott gödrökbe kerülnek.

Vállalásunk szerint:

- tájfajta gyümölcsfák telepítését végeztük;

- a tereprendezéssel, telepítéssel összefüggő munkafolyamatok közfoglalkoztatottak

bevonásával valósultak meg.

- A fajtakiválasztásban, ültetésben közösségi, önkéntes munkavégzés is történt, a

számos helyi taggal rendelkező Borjád Községi Polgárőrség egyesületet vontuk be,

akik a fenntartás során gondozásban is részt vesznek (öntözés, alakító metszés).

Fenti tevékenységek ellenértékét a BEST-2020-14 és BEST-2020-29 sz. számlák

tartalmazzák.

II. Eredmények

A fejlesztés megvalósulásával 118 darab ingatlan megközelíthetősége javult, a termelési

feltételek könnyebbedtek; gyümölcsössel helyi és tájfajtákat tártunk fel, őriztünk meg,

remélve ezek további telepítését.

A pályázattal párhuzamosan a zártkertben, kihasználva az új szabályozás lehetőségét,

miszerint adott hosszig az elektromos szolgáltatónak a rákötéshez ki kell építenie a hálózatot,

az Önkormányzat magára vállalva a feladatot, az ingatlanok tulajdonosainak megbízása

alapján, hálózatfejlesztés ügyében is eljárt a szolgáltatónál.

A végrehajtott infrastrukturális fejlesztések hatására az elmúlt 2 évben 3 présházat vásároltak

meg, és újítottak fel fiatalok (35 év alattiak), tervezik új ültetvények telepítését. További 3

telken újítottak fel, és vagy telepítettek új szőlőt az elmúlt években, előrevetítve a

szemléletváltozást és a jövőbeni terveket, miszerint újra érték a helyi termék, a saját kertben

előállított termés.

A 106 hrsz-ú ingatlanon létrejövő mintagyümölcsös a zártkert gazdáinak egyfajta

továbbképzési helyszíne lesz, ahol a metszési és növényvédelmi ismeretek, a tájfajták

bemutatása történik.

III. Fenntartás

Az alább részletezett konstrukciókban a fenntartás költségigénye nem jelentős. A szükséges

források a település éves költségvetésében rendelkezésre állnak. A célok megvalósításának

jelentős akadályozó tényezője nincs.

Borjád Község Önkormányzata jelentős zöldfelületet (mintegy 8,6 ha) tart karban, ehhez járul

a fejlesztéssel létrejövő, 2050 m2 gondozandó terület. Az út jókarban tartása, téli

síkosságmentesítése a társulásban üzemeltetett erőgéppel biztosítható.

A telepített gyümölcsös gondozását részben a közfoglalkoztatottak, részben az önkormányzat

közterület-fenntartó alkalmazottai végzik. A szakmai munkába (alakító metszés,

növényvédelem) az együttműködő szakmai szervezetet bevonjuk.

Schäffer Tibor János

polgármester

(a megvalósított tevékenységek ismertetése, az elért eredmények szöveges és számszerűsített

bemutatása, az elszámolásban szereplő jelentősebb tételek szöveges indoklása)

A projekt megvalósításának szakmai összefoglalása

Tájékoztatóa Borjádi zártkerti utak fejlesztése című, 2405-8/2019/HERMAN számú

projektről