Borjádi zártkerti utak fejlesztése

Gábor Kurucz, 2020. okt. 12. 1:46   [ 2020. okt. 12. 1:52 frissítve ]
Tájékoztató
a Borjádi zártkerti utak fejlesztése című, 2405-8/2019/HERMAN számú
projektről

A projekt megvalósításának szakmai összefoglalása

(a megvalósított tevékenységek ismertetése, az elért eredmények szöveges és számszerűsített
bemutatása, az elszámolásban szereplő jelentősebb tételek szöveges indoklása)

I. A megvalósított tevékenységek ismertetése:
A projekt két tevékenységből tevődött össze:
1. A fejlesztés egyik célja a Felhívás 10.1 pontja szerinti külterületen elhelyezkedő
zártkertek, kiskertek megközelítését szolgáló, külterületi kapcsolódó út, valamint az
útszakaszhoz tartozó, csapadékvíz elvezetését biztosító nyílt árok karbantartása volt, amely
természetbe illő, környezetbarát, helyi alapanyagok felhasználásával történt.
A fejlesztés tárgya a Felhívás 10.1 pontja szerinti Borjád község szilárd burkolatú
közúthálózatának folytatásaként csatlakozó mezőgazdasági szántóföldi gyűjtőút
felújításának kivitelezése volt. Az érintett terület a földútként nyilvántartott 1268/8,
1268/4, 1268/3 és 90 hrsz. zártkerti földutak. A 1268/4 hrsz. teremt kapcsolatot a szilárd
burkolatú 5701 sz. közúttal, amely a belterülethez vezet.
Az érintett út nagy része a folyamatos karbantartás következtében megállapodott
süllyedésű kövezéssel rendelkezett. Szakaszonként a kevésbé stabil agyagszerkezetű talajra
stabilitást javító kövezés került, felülete nem volt egyenletes, a rendezetlen padkák miatt
kialakuló vízátfolyások, felázások miatt.
Egyes szakaszokon szintén a rendezetlen padkák miatt az agyagos talaj felázott,
csapadékos időszakokban iszappal elöntött szakasz, a meglévő földút jelenlegi állapotában
csak időszakosan tette lehetővé a területen található zártkerti ingatlanok
megközelíthetőségét.
A tervezés során vonatkozó előírásokban, kiemelten a „Mezőgazdasági utak tervezési
előírásai” (KTSZ kiegészítése) eUT 03-01-13 számú tervezési útmutatóban foglaltakat
betartottuk.
A tervezési alapadatok szerint a tervezési sebesség 30 km/h volt, az út besorolása szerint
mezőgazdasági szántóföldi gyűjtőút.
A tervezés során figyelembe vettük a birtok- és táblahatárokat, a vízelvezetési-,
vízrendezési- és fenntartási szempontokat.
A tervezett út szélessége nem változott, szélessége 2,8 m, a rendelkezésre álló terület a
nyomvonalon szűkítést nem tett szükségessé.
A stabil kövezett alappal rendelkező szakaszokon a felszínre került földréteg leszedését,
majd a kövezés egyengetését, az esetleges kimosódások feltöltését és a pályaszerkezet 10
cm-rel történő megemelését végeztük. A kevésbé stabil, felázott szakaszok között a laza
humuszos termőréteget el kellett távolítani majd tükörkészítés után 25 cm M56 jelű
mechanikai stabilizációs alapréteg került kialakításra. A teljes utat egyengetés után
tömöríteni kellett, az út felülete zárást nem kapott, nem volt tervezve.

A felszíni vizek meglévő árkokban tartása érdekében 0,5-0,5 m széles padkát kellett
kialakítani mindkét oldalon.
Azon szakaszokon, ahol a vízelvezetés nem biztosított, 0,6 m széles és 0,5 m mély
vízelvezető szikkasztó került kialakításra az útpálya védelme érdekében.
A munkák befejezéseként a rézsűk rendezése és füvesítése, a humusz visszaterítése volt az
elvégzendő feladat.
Teljesített vállalásaink:
- az út felújítása helyi alapanyagok felhasználásával (kő), környezetbarát módon,
természetbe illően történt;
- az út felújításához használtunk építési-bontási hulladékot feldolgozó művekből
származó tisztított, osztályozott ásványi termékeket (betontörmelék);
- a mezőgazdasági út felújításával érintett zártkerti ingatlanok száma 118 db;
- a felújítással összefüggő munkafolyamatok közfoglalkoztatottak bevonásával
valósulnak meg.

2. A másik célkitűzésünk a Felhívás 10.5 pontja szerinti területrendezés, gyümölcsfa
telepítése volt. A területrendezés az út mellett levő, 106 hrsz-ú területen bozót- és
cserjeirtás, gyepnyesés, füvesítés munkákat foglalta magába. A gyümölcsös telepítése is itt
történik, tájfajta gyümölcsfák telepítésével, a konténeres csemeték karózott, gégecsővel
ellátott, műtrágyázott gödrökbe kerülnek.
Vállalásunk szerint:
- tájfajta gyümölcsfák telepítését végeztük;
- a tereprendezéssel, telepítéssel összefüggő munkafolyamatok közfoglalkoztatottak
bevonásával valósultak meg.
- A fajtakiválasztásban, ültetésben közösségi, önkéntes munkavégzés is történt, a
számos helyi taggal rendelkező Borjád Községi Polgárőrség egyesületet vontuk be,
akik a fenntartás során gondozásban is részt vesznek (öntözés, alakító metszés).
Fenti tevékenységek ellenértékét a BEST-2020-14 és BEST-2020-29 sz. számlák
tartalmazzák.

II. Eredmények
A fejlesztés megvalósulásával 118 darab ingatlan megközelíthetősége javult, a termelési
feltételek könnyebbedtek; gyümölcsössel helyi és tájfajtákat tártunk fel, őriztünk meg,
remélve ezek további telepítését.
A pályázattal párhuzamosan a zártkertben, kihasználva az új szabályozás lehetőségét,
miszerint adott hosszig az elektromos szolgáltatónak a rákötéshez ki kell építenie a hálózatot,
az Önkormányzat magára vállalva a feladatot, az ingatlanok tulajdonosainak megbízása
alapján, hálózatfejlesztés ügyében is eljárt a szolgáltatónál.
A végrehajtott infrastrukturális fejlesztések hatására az elmúlt 2 évben 3 présházat vásároltak
meg, és újítottak fel fiatalok (35 év alattiak), tervezik új ültetvények telepítését. További 3
telken újítottak fel, és vagy telepítettek új szőlőt az elmúlt években, előrevetítve a
szemléletváltozást és a jövőbeni terveket, miszerint újra érték a helyi termék, a saját kertben
előállított termés.

A 106 hrsz-ú ingatlanon létrejövő mintagyümölcsös a zártkert gazdáinak egyfajta
továbbképzési helyszíne lesz, ahol a metszési és növényvédelmi ismeretek, a tájfajták
bemutatása történik.

III. Fenntartás
Az alább részletezett konstrukciókban a fenntartás költségigénye nem jelentős. A szükséges
források a település éves költségvetésében rendelkezésre állnak. A célok megvalósításának
jelentős akadályozó tényezője nincs.
Borjád Község Önkormányzata jelentős zöldfelületet (mintegy 8,6 ha) tart karban, ehhez járul
a fejlesztéssel létrejövő, 2050 m2 gondozandó terület. Az út jókarban tartása, téli
síkosságmentesítése a társulásban üzemeltetett erőgéppel biztosítható.
A telepített gyümölcsös gondozását részben a közfoglalkoztatottak, részben az önkormányzat
közterület-fenntartó alkalmazottai végzik. A szakmai munkába (alakító metszés,
növényvédelem) az együttműködő szakmai szervezetet bevonjuk.

Schäffer Tibor János
polgármester