Közlemények - rendeletek

Oldalainkon külön figyelmet fordítunk az önkormányzati és intézményi munka megismertetésére, a helyi rendezvények, sikerek, események publikálására. Szeretnénk egyszerűsíteni a borjádi lakososok, vállalkozók és gazdasági társaságok hivatalos ügyeinek intézését is, ezért folyamatosan bővítve lehetőség lesz nyomtatványok, adatlapok, önkormányzati rendeletek letöltésére.

Borjádi zártkerti utak fejlesztése

Gábor Kurucz, 2020. okt. 12. 1:46   [ 2020. okt. 12. 1:52 frissítve ]

Tájékoztató
a Borjádi zártkerti utak fejlesztése című, 2405-8/2019/HERMAN számú
projektről

A projekt megvalósításának szakmai összefoglalása

(a megvalósított tevékenységek ismertetése, az elért eredmények szöveges és számszerűsített
bemutatása, az elszámolásban szereplő jelentősebb tételek szöveges indoklása)

I. A megvalósított tevékenységek ismertetése:
A projekt két tevékenységből tevődött össze:
1. A fejlesztés egyik célja a Felhívás 10.1 pontja szerinti külterületen elhelyezkedő
zártkertek, kiskertek megközelítését szolgáló, külterületi kapcsolódó út, valamint az
útszakaszhoz tartozó, csapadékvíz elvezetését biztosító nyílt árok karbantartása volt, amely
természetbe illő, környezetbarát, helyi alapanyagok felhasználásával történt.
A fejlesztés tárgya a Felhívás 10.1 pontja szerinti Borjád község szilárd burkolatú
közúthálózatának folytatásaként csatlakozó mezőgazdasági szántóföldi gyűjtőút
felújításának kivitelezése volt. Az érintett terület a földútként nyilvántartott 1268/8,
1268/4, 1268/3 és 90 hrsz. zártkerti földutak. A 1268/4 hrsz. teremt kapcsolatot a szilárd
burkolatú 5701 sz. közúttal, amely a belterülethez vezet.
Az érintett út nagy része a folyamatos karbantartás következtében megállapodott
süllyedésű kövezéssel rendelkezett. Szakaszonként a kevésbé stabil agyagszerkezetű talajra
stabilitást javító kövezés került, felülete nem volt egyenletes, a rendezetlen padkák miatt
kialakuló vízátfolyások, felázások miatt.
Egyes szakaszokon szintén a rendezetlen padkák miatt az agyagos talaj felázott,
csapadékos időszakokban iszappal elöntött szakasz, a meglévő földút jelenlegi állapotában
csak időszakosan tette lehetővé a területen található zártkerti ingatlanok
megközelíthetőségét.
A tervezés során vonatkozó előírásokban, kiemelten a „Mezőgazdasági utak tervezési
előírásai” (KTSZ kiegészítése) eUT 03-01-13 számú tervezési útmutatóban foglaltakat
betartottuk.
A tervezési alapadatok szerint a tervezési sebesség 30 km/h volt, az út besorolása szerint
mezőgazdasági szántóföldi gyűjtőút.
A tervezés során figyelembe vettük a birtok- és táblahatárokat, a vízelvezetési-,
vízrendezési- és fenntartási szempontokat.
A tervezett út szélessége nem változott, szélessége 2,8 m, a rendelkezésre álló terület a
nyomvonalon szűkítést nem tett szükségessé.
A stabil kövezett alappal rendelkező szakaszokon a felszínre került földréteg leszedését,
majd a kövezés egyengetését, az esetleges kimosódások feltöltését és a pályaszerkezet 10
cm-rel történő megemelését végeztük. A kevésbé stabil, felázott szakaszok között a laza
humuszos termőréteget el kellett távolítani majd tükörkészítés után 25 cm M56 jelű
mechanikai stabilizációs alapréteg került kialakításra. A teljes utat egyengetés után
tömöríteni kellett, az út felülete zárást nem kapott, nem volt tervezve.

A felszíni vizek meglévő árkokban tartása érdekében 0,5-0,5 m széles padkát kellett
kialakítani mindkét oldalon.
Azon szakaszokon, ahol a vízelvezetés nem biztosított, 0,6 m széles és 0,5 m mély
vízelvezető szikkasztó került kialakításra az útpálya védelme érdekében.
A munkák befejezéseként a rézsűk rendezése és füvesítése, a humusz visszaterítése volt az
elvégzendő feladat.
Teljesített vállalásaink:
- az út felújítása helyi alapanyagok felhasználásával (kő), környezetbarát módon,
természetbe illően történt;
- az út felújításához használtunk építési-bontási hulladékot feldolgozó művekből
származó tisztított, osztályozott ásványi termékeket (betontörmelék);
- a mezőgazdasági út felújításával érintett zártkerti ingatlanok száma 118 db;
- a felújítással összefüggő munkafolyamatok közfoglalkoztatottak bevonásával
valósulnak meg.

2. A másik célkitűzésünk a Felhívás 10.5 pontja szerinti területrendezés, gyümölcsfa
telepítése volt. A területrendezés az út mellett levő, 106 hrsz-ú területen bozót- és
cserjeirtás, gyepnyesés, füvesítés munkákat foglalta magába. A gyümölcsös telepítése is itt
történik, tájfajta gyümölcsfák telepítésével, a konténeres csemeték karózott, gégecsővel
ellátott, műtrágyázott gödrökbe kerülnek.
Vállalásunk szerint:
- tájfajta gyümölcsfák telepítését végeztük;
- a tereprendezéssel, telepítéssel összefüggő munkafolyamatok közfoglalkoztatottak
bevonásával valósultak meg.
- A fajtakiválasztásban, ültetésben közösségi, önkéntes munkavégzés is történt, a
számos helyi taggal rendelkező Borjád Községi Polgárőrség egyesületet vontuk be,
akik a fenntartás során gondozásban is részt vesznek (öntözés, alakító metszés).
Fenti tevékenységek ellenértékét a BEST-2020-14 és BEST-2020-29 sz. számlák
tartalmazzák.

II. Eredmények
A fejlesztés megvalósulásával 118 darab ingatlan megközelíthetősége javult, a termelési
feltételek könnyebbedtek; gyümölcsössel helyi és tájfajtákat tártunk fel, őriztünk meg,
remélve ezek további telepítését.
A pályázattal párhuzamosan a zártkertben, kihasználva az új szabályozás lehetőségét,
miszerint adott hosszig az elektromos szolgáltatónak a rákötéshez ki kell építenie a hálózatot,
az Önkormányzat magára vállalva a feladatot, az ingatlanok tulajdonosainak megbízása
alapján, hálózatfejlesztés ügyében is eljárt a szolgáltatónál.
A végrehajtott infrastrukturális fejlesztések hatására az elmúlt 2 évben 3 présházat vásároltak
meg, és újítottak fel fiatalok (35 év alattiak), tervezik új ültetvények telepítését. További 3
telken újítottak fel, és vagy telepítettek új szőlőt az elmúlt években, előrevetítve a
szemléletváltozást és a jövőbeni terveket, miszerint újra érték a helyi termék, a saját kertben
előállított termés.

A 106 hrsz-ú ingatlanon létrejövő mintagyümölcsös a zártkert gazdáinak egyfajta
továbbképzési helyszíne lesz, ahol a metszési és növényvédelmi ismeretek, a tájfajták
bemutatása történik.

III. Fenntartás
Az alább részletezett konstrukciókban a fenntartás költségigénye nem jelentős. A szükséges
források a település éves költségvetésében rendelkezésre állnak. A célok megvalósításának
jelentős akadályozó tényezője nincs.
Borjád Község Önkormányzata jelentős zöldfelületet (mintegy 8,6 ha) tart karban, ehhez járul
a fejlesztéssel létrejövő, 2050 m2 gondozandó terület. Az út jókarban tartása, téli
síkosságmentesítése a társulásban üzemeltetett erőgéppel biztosítható.
A telepített gyümölcsös gondozását részben a közfoglalkoztatottak, részben az önkormányzat
közterület-fenntartó alkalmazottai végzik. A szakmai munkába (alakító metszés,
növényvédelem) az együttműködő szakmai szervezetet bevonjuk.

Schäffer Tibor János
polgármester

2021. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat

Gábor Kurucz, 2020. okt. 7. 1:39   [ 2020. okt. 7. 1:46 frissítve ]

Borjád Község Önkormányzata az Innovációs és Technológiai Minisztériummal
együttműködve ezennel kiírja 2021. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó
fiatalok, továbbá felsőoktatási hallgatók számára a 2020/2021. tanév második és
a 2021/2022. tanév első félévére vonatkozóan.
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer jogszabályi
hátteréül a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk
fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet, valamint
a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény szolgál.

A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő
benyújtásának határideje: 2020. november 5.

A pályázat beadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és
Együttműködési Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri
pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:


A pályázatok részletes kiírásai, valamint kötelező mellékletét képező
vagyonnyilatkozat és jövedelemnyilatkozat nyomtatványokról a Bólyi Közös
Önkormányzati Hivatalban ügyfélfogadási időben hétfő, szerda és pénteki
napokon Szabóné Nagy Alexandra Petra ad felvilágosítást (69/869-424).
A pályázati kiírás megtekinthető a hivatal hirdetőtábláján.

Borjád, 2020. október 5.

Tájékoztató a Bóly térségi ingatlanok szennyvízbekötéseinek üzemeltetésbe vételéről

Gábor Kurucz, 2020. jún. 25. 1:20   [ 2020. jún. 25. 1:23 frissítve ]

Felhasználói tájékoztató 
 
Bóly térségi ingatlanok szennyvízbekötéseinek üzemeltetésbe vételéről 
 
Örömmel tájékoztatjuk, hogy elkészült a Bóly térségi szennyvízhálózat műszaki kivitelezése.  A rendszer műszaki átadás-átvétele előreláthatólag 2020 júniusában befejeződik. A szennyvíztársulati tagok ingatlanjainak hálózatra kötése is ekkor kezdődhet meg az alábbi feltételek mellett: Azon ingatlanok esetében, ahol a szennyvízelvezető törzshálózat kiépítése során megépültek a bekötővezetékek (ún. beállások), és a közműszolgáltatást lakossági felhasználó veszi igénybe, elégséges a https://www.vizcenter.hu/drv/nyomtatvanyok linken vagy a DRV Zrt. ügyfélszolgálatánál elérhető „Megrendelő ivóvíz, csatornabekötés létesítésére” nevű formanyomtatványt kitölteni, és a helyi önkormányzat hozzájárulásával ellátva az ügyfélszolgálatra leadni. Ekkor lehet a bekötés átvételi időpontjáról egyeztetni, az alábbi helyen és időpontban: 
 
7754 Bóly, Hősök tere 12., hétfőn, illetve szerdán 8:00-12:00-ig. 
 
A rákötések ösztönzése érdekében a Társaság kedvezményes szakfelügyeleti díjat biztosít azon felhasználók részére, akik rákötési szándékukat a megrendelő formanyomtatványon 2020. november 30-ig jelzik a DRV Zrt. felé, és az összeget befizetik. A kedvezményes szakfelügyeleti díj összege: 1.000 Ft + áfa. A kedvezményes időszak letelte után a rákötés a mindenkor hatályos árnyilvántartás alapján történik, amelynek díja jelenleg 14.610 Ft + áfa.  
 
Kérjük, a csekken az ivóvíz-szolgáltatásra szerződött felhasználó 10 jegyű partnerazonosítóját, és a bekötés címét szíveskedjenek feltüntetni.  A házi szennyvízhálózat kiépítését javasolt szakvállalattal elvégeztetni, de bárki elvégezheti az előírások betartása mellett (58/2013. (II. 27.) kormányrendelet 34. pontja a közműves szennyvízelvezetés szabályairól).  A házi vezetékhálózatot KA- vagy KG-PVC-anyagú tokos csővezetékkel és idomokkal lehet kiépíteni. A rendszernek vízzárónak kell lennie. Javasolt a vízszintes, ill. a függőleges 90 °-os iránytörések kerülése, helyette a 2x45 °-os idommal történő irányváltás javasolt. A belső rendszer tisztíthatósága érdekében javasolt tisztítóidomok beépítése is. A csapadékvízrendszert TILOS rákötni a szennyvízrendszerre!

A teljes tájékoztató letölthető csatolt fájlba, lent.

Borjád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1 6/2014. (X.27.) önkormányzati rendelete

Gábor Kurucz, 2017. aug. 31. 1:26   [ 2017. aug. 31. 1:30 frissítve ]

Szervezeti és Működési Szabályzatáról egységes szerkezetben Borjád Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
- Továbbiak a csatolt dokumentumban.

Vietnámban a borjádi sportolók

Gábor Kurucz, 2013. nov. 15. 3:27   [ 2013. nov. 15. 3:30 frissítve ]

YouTube-videoklip


Tájékoztató szerződés teljesüléséről a 2011. évi CVIII. Törvény 31.§. (1) bekezdésének f) pontja alapján

Gábor Kurucz, 2013. nov. 15. 3:21   [ 2017. aug. 31. 1:32 frissítve ]

Tájékoztató szerződés teljesüléséről a 2011. évi CVIII. Törvény 31.§. (1)

bekezdésének f) pontja alapján

1. Hivatkozás a közbeszerzési eljárás megindító 

hirdetményre: DDOP-5.1.5/B-11-2011-0027  „Borjád község vízrendezése”

2. Szerződő felek megnevezése:

 Ajánlatkérő: Borjád Község Önkormányzata

 Nyertes ajánlattevő: Wolfbau Team Építőipari és Kereskedelmi Kft.

3. Nyilatkozat a teljesítés 

szerződésszerűségéről: A teljesítés szerződésszerű volt.

4. A szerződés teljesítésének az ajánlatkérő által 

elismert időpontja: 2013. március 28.

5. Az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontja: 2013. május 13.

6. A kifizetett ellenszolgáltatás értéke: Nettó: 51.200.000,- Ft

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez

Önkormányzat Borjád, 2012. okt. 30. 0:53   [ frissítve: 2017. aug. 31. 1:33, felhasználó: Gábor Kurucz ]

Borjád Község Önkormányzat Képviselő - testülete, csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez. Ennek alapján, kiírja pályázatát, amelynek részletei, az alábbi linken tekinthető meg:

Borjád község vízrendezése

Gábor Kurucz, 2012. okt. 24. 4:35   [ frissítve: 2012. okt. 27. 0:51, felhasználó: Önkormányzat Borjád ]

- 2011.11.03.: Borjád Község Önkormányzata pályázatot nyújtott be a DDOP-5.1.5/B-11 " Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése" című pályázati felhívásra.


- 2012.04.02.: A 2011 novemberében benyújtott DDOP-5.1.5/B-11-2011-0027 azonosítószámú pályázat 70.929.185,- Ft támogatásban részesült, aminek keretében szinte a teljes település csapadékvíz-elvezető rendszere megújul, a Kossuth, a Damjanich és a Arany János utcák teljes szakaszát, valamint a Deák Ferenc utca északi részét is rendbe teszik. A beruházás során átépítik a meglévő zárt csatornákat, a jelenlegi földmedrű árkok helyett pedig burkolt csapadékvíz-elvezetőket alakítanak ki.

- 2012.10.08.: A sikeres közbeszerzési eljárás lefolytatása után 2012.10.08-án aláírásra került a kivitelezésre vonatkozó vállalkozói szerződés, melynek következtében a kivitelezési munkák egy-két héten belül meg is kezdődhetnek.Borjád - Máriagyűd "zarándoklat" 2012

Gábor Kurucz, 2012. jún. 22. 9:30   [ 2012. jún. 22. 9:31 frissítve ]

A "Zarándoklat" így nagybetűvel, korán indulva, hogy a napfelkelte már úton találja a "vándort" vagy zarándokot, de miért is?  Máriagyűd egyidős az idetelepült magyarsággal. Vele örült, fejlődött, vele szenvedett, nélkülözött, ide hozták az emberek szívük bánatát és örömét. Ma is van mindkettőből bőven. Talán ezért keresi fel a ma embere is e kegyhelyet mindig növekvő számban. 

"A Dráva menti népek közös Mária-kegyhelye"

A Kegyhely történetéből, régmúlt
A rómaiak igen forgalmas Pécs-Eszék útja a templomdomb alatt húzódott. Itt balra elkanyarodott belőle egy ág a mostani Vókányi-hegyek irányába. Az elágazásnál kellemes, üdítő forrás csorgott; mely még ma is adja vizét. Pihenőhely volt ez az útonjáróknak. A rómaiak után hunok, longobárdok, avarok, majd az antok - barlanglakó szlávok - lakják e vidéket. Ők kereszténnyé válnak. Talán még ők helyeznek el a forrás mellé egy Mária-szobrot, melyet a vándorlók is, az itteniek is tisztelettel keresnek fel.

Honfoglalás
896 körül Etu (Etel) kun fővezér fia, Eudu (Gyöd, Gyödö) foglalja el ezt a vidéket. A forrás környékén vesz szálláshelyet. Nevéből lesz a hely Gyöd-Jud- Gyüd, majd Máriagyüd. Szent István az 1000 körül Pécsváradra telepített bencés atyákra bízza ezt a területet. Térítő útjukon 1006-ban megtalálják a kegyelettel körülvett Mária-szobrot. Kis kőből épített kápolnácskát emelnek föléje. A hagyomány szerint beépítették ezt a későbbi templom falába, s ma is látható a kegytemplomhoz csatlakozó Szt. Mihály kápolna jobb oldalán: csúcsíves bemélyedés.

Árpád-ház
1100 körül a vókányi hegyen szalok nemzetség megalapítja a hatalmas méretű szenttrinitás bencés apátságot. Ők veszik át Gyüd gondozását. Megismertetik a náluk többször megszálló Il. Géza királyt az akkor már ismert és látogatott kegyhellyel. Ő hálából országos gondjainak sikeres megoldásáért, templomot építtet 1148-ban. Ebben helyezik el a kegyszobrot. A tatárok dúlását (1242) szerencsésen megússza.

...
A templom jobb oldalán láthatjuk a Szt. Mihály kápolnát. 1738-ban építette Griller Mihály siklósi hívő, mivel az akkor tombolt nagy pestisjárványból megmenekült a családja. Előtte a sekrestye volt itt. Vaskapuja szép kovácsmunka. Szt. Mihály mozaikképe Szentgyörgyvári Palladia kedves nővér alkotása 1979-ben. Jobbra bent a gótíves nyílás, a hagyomány szerint a régi kis kápolnácska maradványa, melyben az első kegyszobor állt.
Jobbra a kápolnácskától- kőből faragott Máriaszobrot találunk. A zarándokok kedvelt imádkozó- helye. A lépcsősor fölött a szabadtéri oltár két nagy árkádsora öleli át a teret. Ez a nyári közös szentmisék helye. E fölött húzódik fölfelé a kálvária. Szentsír kápolnája műemléki alkotás, stációit égetett mázas kerámiából a pécsi Zsolnay Gyár alkotta. A kálváriától balra a temető csendjében nyugszanak a kegyhe- lyet gondozó ferences atyák és testvérek. A temető alatt árnyas vadgesztenyesor vezet a magyarok nagyasszonya pihenőhelyhez. Szép domborművét vandál kezek megrongálták. Kicsit feljebb áll a fájdalmas Szűzanya szobra. 1860-ban állították fel. Csend és nyugalom van körülötte. Alkalmas hely az imádságra és az elmélkedésre.
Még feljebb a domboldal közepe táján magasodik a jubileumi feszület. Korpuszát Kiss György szobrászművész alkotta. Sajnos hozzá nem értő kezek fehérre mázolták. Mézes Jézuskának is hívják, mert fészket szoktak verni benne a vadméhek és a nyári melegben a korpusz lábujján csöpög ki a méz. 1900-ban állították fel a századfordulóra és a magyarság kereszténnyé levésének 900 éves megünneplésére.
A templom alatt jobbra árusítóbódék sorakoznak. Kegytárgyakat, ajándéktárgyakat kínálnak a zarándokoknak. Még tovább jobbra emelkedik a plébániaház új épülete. 1977-ben épült a zarándokok adományaiból. Vele szoros egységben 1985-86-ban a nyugdíjas papok számára kis otthon készült. Négyen lakhatnak benne.

Máriagyűd egyidős az idetelepült magyarsággal. Vele örült, fejlődött, vele szenvedett, nélkülözött, ide hozták az emberek szívük bánatát és örömét. Ma is van mindkettőből bőven. Talán ezért keresi fel a ma embere is e kegyhelyet mindig növekvő számban.
Nyerjen megbékélést mindenki az égi Anyánál.

bővebben, forrás: http://bucsujaras.hu/mariagyud/index.html

1-10 of 13